گالری

بازدید ریاست محترم جمهور از غرفه صاهیراد
مستند صاهیراد (UPS)
صاهیراد در شبکه یک سیما
جشن پنجمین سالروز تاسیس صاهیراد
صاهیراد در نمایشگاه صنعت برق ایران 97 (1)
صاهیراد در نمایشگاه صنعت برق ایران 97 (2)
صاهیراد در نمایشگاه صنعت برق ایران 97 (3)
همایش پایانی سال 1397 صاهیراد (1)
همایش پایانی سال 1397 صاهیراد (2)